Trùng Sinh Nhân Vật

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại NPC hỗ trợ - Ba Lăng Huyện
  • 5 Nhân vật đầu tiên đạt mốc trùng sinh 100 - 200 - 300 - 400 sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.<Link>

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp 200 và có Lệnh Bài Trùng Sinh như yêu cầu có thể đến trùng sinh.
  • Mỗi lần trùng sinh tặng 10000 nguyên liệu ngẫu nhiên - GLK - Ấn - Thần Khí - Tín Vật - Thú Nuôi + 5 Điểm Tiềm Năng + ngẫu nhiên 1-25 hồn thạch Trấn Phái
Lần trùng sinh Trang bị nhận được Lệnh Bài Trùng Sinh 
5 1 Ngựa cấp 1

1 --> 50
1 Lệnh Bài Trùng Sinh

10 1 Rương Trang Bị Kim Long  
15 1 Rương Trang Bị Kim Long 1 Mặt Nạ
20 1 Rương Trang Bị Kim Long 1 Ngoại Trang Áo 1
25 1 Rương Trang Bị Kim Long  
30 1 Rương Trang Bị Kim Long  
35 1 Rương Trang Bị Kim Long  
40 1 Rương Trang Bị Kim Long  
45 1 Rương Trang Bị Kim Long  
50 1 Rương Trang Bị Kim Long  
55 1 Rương Trang Bị Long Hồn Nón Ngoại Trang 2

51 --> 100
2 Lệnh Bài Trùng Sinh

60 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
65 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
70 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
75 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
80 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
85 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
90 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
95 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
100 10000 Chiến Thần Áo Ngoại Trang 2
110 1 Rương Trang Bị Sử Thi Nón Ngoại Trang 3

101 --> 200
3 Lệnh Bài Trùng Sinh

120 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
130 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
140 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
150 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
160 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
170 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
180 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
190 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
200 10000 Chiến Thần Áo Ngoại Trang 3
220 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết Nón Ngoại Trang 4

201 --> 400
5 Lệnh Bài Trùng Sinh

240 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
260 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
280 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
300 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
320 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
340 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
360 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
380 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
400 20000 Chiến Thần Áo Ngoại Trang 4

 

 

  • Từ Lần 401 khi đạt cấp 220 và có Lệnh Bài Trùng Sinh như yêu cầu có thể đến trùng sinh.
Lần trùng sinh Trang bị nhận được Lệnh Bài Trùng Sinh
450 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên  

401 --> 800
10 Lệnh Bài Trùng Sinh

500 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang 5
550 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần
600 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang 5
650 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần
700 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang 6
750 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần
800 2 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang 6

 

 

  • Từ Lần 801 khi đạt cấp 250 và có Lệnh Bài Trùng Sinh như yêu cầu có thể đến trùng sinh.
Lần trùng sinh Trang bị nhận được Lệnh Bài Trùng Sinh 
820 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần

801 --> 1000
20 Lệnh Bài Trùng Sinh

840 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
860 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
880 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
900 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
920 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
940 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
960 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
980 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
1000 Nón Ngoại Trang 7 20000 Chiến Thần
1020 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần

1001 --> 2000
50 Lệnh Bài Trùng Sinh

1040 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1060 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1080 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1100 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1120 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1140 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1160 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1180 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1200 Áo Ngoại Trang 7 20000 Chiến Thần
1250 Nón Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1300 Áo Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1350 Nón Ngoại Trang 8 20000 Chiến Thần
1400 Giày Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1450 Vũ Khí Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1500 Áo Ngoại Trang 8 20000 Chiến Thần
1550 Nhân Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1600 Bội Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1620 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1640 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1660 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1680 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1700 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1720 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1740 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1760 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1780 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1800 Nón+ Áo Ngoại Trang 9 20000 Chiến Thần
1820 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1840 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1860 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1880 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1900 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1920 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1940 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1960 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1980 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
2000 Nón + Áo Ngoại Trang 10 20000 Chiến Thần

Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.

Lưu Ý: 

  • Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.
  • Trang bị Trấn Thiên Cao Cấp hiện không thể đổi hệ nên phải lựa chọn kĩ trước khi nhận.