Hệ Thống Kỹ Năng 180

I. Vật Phẩm Liên Quan

Vật Phẩm Chi Tiết


Rương Bí Tịch 180

Thu Thập: Nhận được khi tham gia event + Săn Boss
Sử Dụng: Nhấp chuột phải nhận được các loại mật tịch 24 môn phái


Sách Bí Tịch

Thu Thập: Nhận được khi mở rương bí tịch
Sử Dụng: Nhấp chuột phải để học và nâng cấp kỷ năng.

Lưu Ý:

  • Nâng cấp 1 kỷ năng cần 100v đồng thường và bí tịch tương ứng
  • Kỷ năng cấp tối đa 20 không thể nâng cấp thêm.